Boletim de 10 de Fevereiro de 2019
Meeleven_2019_02_10 nº 1653

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1653

10 / 03 / 2019  

Nederlands

 

"Zeker!"

"Zeker!" Dit is een veel voorkomende en vaak herhaalde uitdrukking in ons dagelijks leven. Het wordt altijd gezegd met een intonatie van nadruk, soms overdreven. Spreken over zekerheden in onze tijd, waar de waarheid zelf relatief is, is echter gecompliceerd. We herinneren ons wat de Griekse filosoof Socrates al zei: "Ik weet alleen dat ik niets weet"! Heeft "zekerheid" zijn kracht verloren aan "onzekerheid"?

In de wereld van individualiteit, relativiteit, diversiteit, pluraliteit, onzekerheid, hoe kunnen we wijzen op wat goed is? Christenen hebben een zekerheid. Het boek Jakobus doet ons nadenken, als hij zegt: Welaan dan, gij, die zegt: "Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt als een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: "Indien de Here wil", zullen wij leven en dit of dat doen. Jakobus leert ons dat ons leven in de handen van God is.

In het gebed van het Onze Vader, wanneer we zeggen: "Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde", staan wij ook voor een zekerheid. De zekerheid dat HIJ altijd bij ons is en ons zal leiden in ons leven volgens zijn heilige en goede wil. En dit is geen conformisme! Het is leven onder de goddelijke zorg en we kunnen rekenen op de aanwezigheid, actie en zegen van Jezus Christus in ons leven.

In het Evangelie naar Mattheüs (24:43-44) spreekt Jezus zelf over zijn tweede komst. Hij zegt: "Maar weet  dit: als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”. HIJ KOMT TERUG! Dit is nog een zekerheid die we kunnen hebben!              Pr. Libório             

 

Met het oog op de kerk

Handen aan het werk iedereen! Weldra komt het einde.

Zolang de bugel van de dood niet klinkt, kom, broeders, aan de slag, voor Christus aan het werk! Zodat, bij het komen van de nacht, we uit kunnen rusten.

Dit is de vertaling van het derde vers van hino 264 (Hinário das IERB)

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorgangers in de morgendienst zijn pr. Libório Kissmann en pr. Francisco Higino. Pr. Francisco zal bevestigd worden in deze dienst. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst in Lar Aurora met viering van het Heilig Avondmaal, geleid door Pr. Roel Sietsma.

Voorganger in de avonddienst is pr. Libório Kissmann .

In onze gebeden denken we aan  de broeders en zuster Marcos e Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt e Tiago de Geus, onder behandeling.

- br. Carlos Rebonato, die een operatie ondergaan heeft en thuis herstelt.

- De rouwenden vanwege het overlijden (03/02) van br. HARM ALBERT BARKEMA. Dat God de familieleden troostte met de zekerheid van de opstanding en het eeuwige leven.

 

Bevestiging jeugdpastor

Deze zondag zal pr. Francisco das Chagas Higino bevestigd worden als dominee van onze kerk. We groeten pastor Francisco, zijn vrouw Silmara en kinderen Natã (10 jaar) en Rebeca (07 jaar) en wensen hem Gods zegen over zijn werk. Na de dienst is er koffiedrinken in Elim en kunnen we met het gezin praten.

 

Heilige Doop

Op 24 februari, in de morgendienst, zal de Heilige Doop bediend worden aan de kinderen:

- MATHEUS GREIDANUS NOLTE, zoon van David en Camila Greidanus Nolte.

- CAETANO DE GEUS ÁVILA, zoon van Tiago en Jéssica de Geus Ávila.

Dat de goede God deze gezinnen blijve zegenen.

 

Huwelijk

De kerkenraad maakt bekend dat CARLOS ROBERTO APLEWICZ en ROSEMARY DE BEST hun kerkelijke huwelijksbevestiging hebben aangevraagd. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 16 februari, om 16.30 uur in chácara “De Peel” in Catanduvas de Fora. We wensen dit echtpaar Gods zegen toe!

 

Catechisaties

De catechisatielessen voor de leerlingen van de 7de, 8ste en 9de klas beginnen dinsdag, 12/02 om 13.30u.

De catechisatielessen voor de leerlingen van de middelbare school en universiteiten beginnen zaterdag, 16/02, om 19u. De bijeenkomsten voor de belijdeniscatechisatie beginnen op 2 maart om 20u.

 

Uitnodiging 1

Vandaag, 10 februari is onze zuster Wennie Elgersma 90 jaar geworden. U bent van harte uitgenodigd om dit met haar te vieren vanmiddag vanaf 15u in Elim!

 

Uinodiging 2

De dames van Vrouwenvereniging Weest Getrouw van Castrolanda nodigen de Nederlands sprekende dames van Carambeí hartelijk uit voor de opening van het verenigingsjaar op 20 februari 2019 om 15u. Het onderwerp is “Corrie ten Boom: gebed, vertrouwen en vergeving” dat door de dames van Castrolanda zelf wordt verzorgd.

Wie mee wil, graag opgeven tot 12 februari bij Roselin (3231.4392, 3231.1256 of 99803.3389).

 

Oproep

De Kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende leden op voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 18 februari 2019, om 19.30u in ELIM, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 19/02/2018;

3. Verslag Kerkenraad 2018

4. Financiële Verslagen; Kerk en Diaconie

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verkiezing van een lid voor de Fiscale Commissie;

7. Begroting 2019

8. Pauze

9. Verslag Project San Martin (Com. SM)

10. Verslag Project Ponta Grossa.

11. Algemene onderwerpen van de gemeente

12. Rondvraag

13. Sluiting

Carambeí, 05 februari 2019. Reinder Jacobi – voorzitter

 

Oproep – Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 19/02/2019 om 19u, in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2018;

3. Verslag Bestuur;

4. Financieel Verslag;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verslag activiteiten 2018 en begroting 2019;

7. Verkiezing van leden voor het Bestuur en de Fiscale Commissie;

8. Verkiezing van leden voor de Commissies Creche Betel en Esco-Lar;

9. Rondvraag;

10. Lezing en goedkeuring van de notulen;

11. Sluiting.

Carambeí, 17 januari 2019.

Cornelis Willem Kuipers – Voorzitter van de AASEC

 

Boeken en lesmateriaal in het Nederlands

Als je nog interesse hebt om Nederlands te onderwijzen of te leren, kom dan langs bij Idiom House deze week. We hebben een groot assortiment materiaal om te geven aan wie het werkelijk wil gebruiken met zijn (klein)kinderen. Vanaf 18/02 zullen we het meeste dat over is geven aan de scholen die nog Nederlandse les geven.

 

Bijbellezingen

10/02 M Murilo Stanke                    

10/02 A Joemar Schelesky

17/02 M Marianne Dijkstra   

17/02 A Antje Jacobi

24/02 M Anderson Nahorne 

24/02 A Maike Dijkstra

 

Oppas

10/02 Elizabeth, Silvana, Rafaela, Renata S.

17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny

24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine

 

Bloemen in de kerk

10/02 Caroline Vriesman      

17/02 Karin de Lucca

24/02 Laura Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) –  Roberto Verschoor

3de (San Martin) –  Paulo Los

4de (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –   Lucimara Harms

 

Kantoor van de kerk

Deze week, van 11 t/m 16 februari, is het kantoor gesloten vanwege vakantie.

 

Agenda

Zondag           10/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann en Pr. Francisco Higino

10 u                 Ned. Dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William 

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          12/02

13.30 u            Catechisaties – 7de, 8ste en 9de klas

Donderdag     14/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         16/02

16.30 u            Huwelijksdienst

19 u                 Catechisaties

Zondag           17/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.1302 e 99136.7119

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Pr. Francisco Higino - tel - 98416.4368

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.