Boletim de 18 de Março de 2018
Meeleven_2018_03_18 nº 1608

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1608

18 / 03 / 2018  

Nederlands

 

De weg van het kruis

“Jezus zeide tot allen: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volge Mij”.     (Lucas 9:23)

Over Jezus zeiden sommigen van zijn hoorders: “Niemand spreekt als deze man! Ze hadden gelijk, want de woorden van Jezus zijn verontrustend; niet omdat ze verstoken zijn van logica, of absurd. Maar omdat het eenvoudige woorden zijn, komend van Diegene die is, Hijzelf, het Woord.

Over Hem volgen is Jezus categorisch en krachtig; Hijzelf dwingt zijn discipelen niet om bij Hem te blijven wanneer velen van hen zich van Jezus afkeren. Maar tot degenen die erop staan om Hem te volgen, zegt Hij: “verloochen jezelf... neem dagelijks je kruis op... volg Mij”. Dergelijke woorden verloren hun betekenis niet in de tijd; ze zijn niet van die aard, gedateerd met vervaldatum. Zijn woorden zijn universeel. Ze zijn van toepassing op onze eeuw en onze cultuur.

Iemand kan vinden dat hij een volgeling van Christus is, zelfs zonder zijn egoïsme en slechtheid op te geven, omdat hij niet om zijn houding geeft. Hij (zij) zou kunnen denken dat hij Christus volgt omdat hij gedoopt is en, tenslotte, sympathiseert met Zijn boodschap. Maar zo is het niet. De uitspraak: “Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij”. (Joh 10:27) is van de Goede Herder zelf.

De persoon die Jezus volgt, doet wat Hij deed:

Jezus verloochent zichzelf – “Vader, Uw wil geschiede”, want Hij kwam niet om gediend te worden; Hij kwam naar de wereld om te dienen. Hoe kunnen we christenen zijn als we onszelf niet laten confronteren met het Woord van God? Zichzelf verloochenen is niet zichzelf annuleren, het is uiteindelijk geen negatieve houding. Het is veeleer een houding om het kwade na te laten en het goede te beschermen. Het is de oude mens de plaats te ontzeggen die nu aan de nieuwe mens toebehoort, geschapen in Christus Jezus.

Jezus neemt zijn kruis op in al de dagen van zijn bediening en doet dat wanneer Hij de missie aanneemt waarvoor Hij naar de wereld kwam - om de verloren mannen en vrouwen te zoeken en te redden. Wij hebben ook een missie die elke dag van ons leven bezet. Een missie die geen vakanties kent. Omdat deze missie in ons leven ligt.

Ons kruis is niet het teken van de dood; in Christus is het kruis het symbool van het verzoende leven. Zo is “het kruis opnemen”, de moedige houding van elke christen om God boven alle dingen lief te hebben, en de naaste als zichzelf.

Zo volgen we onze Meester - een eenvoudige en opvallende manier om christen te zijn, net zoals Jezus is!                                           Pr. William

 

Met het oog op de kerk

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op (de) aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in den naam des Vaders e des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”. Mt 28.18-19

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Gerson Yurk, van de IER Curitiba. Hij is bij ons vanwege de “Kanselruil” op Zendingszondag. De teksten voor de preek zijn Spreuken 16.1-11 en Matheus 4.1-25.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Nestor Aguiar. Zondagmorgen preekt hij in de IER Ponta Grossa, als een mogelijke kandidaat om pr. Marco Aurélio Pereira op te volgen. We bedanken pr. Nestor voor zijn boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk, gezin en kerk.

 

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling Marcos de Geus en Ângela Betenheuser.

- De beroepingscommissie die een predikant zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De dienst met Heilig Avondmaal op 25/03

 

Algemene Ledenvergadering van de Evangelische School

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 26 maart 2018 (maandag), om 19:30u in de school. Agenda:

  1. Opening
  2. Lezen van de oproep
  3. Verslag Bestuur
  4. Financieel verslag 2017
  5. Verslag Fiscale Commissie
  6. Begroting 2018
  7. Verkiezing Bestuursleden
  8. Verkiezing Fiscale Commissie
  9. Rondvraag
  10.     10.   Lezen van de notulen

    11.   Sluiting

Carambeí, 05 maart 2018.

 

 

Bijbellezingen

18/03 M Ellen Dijkinga

18/03 A Antje Jacobi

25/03 M Henrique Harms

25/03 A Roselin de Best

30/03 M Joemar Schelesky

 

Oppas

18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine

25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny

30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole

 

Bloemen in de kerk

18/03   Dorothea Borsato

25/03   Jaqueline Rabbers

30/03   Tineke Voorsluys

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) – João Dykstra

5de (Ontvangst) –  Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           18/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Gerson iurk

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Nestor Aguiar

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – pr. Nestor Aguiar

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Zending

Maandag        19/03

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          20/03

13.30 u            Catechisatie 7de, 8ste en 9de klas

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       21/03

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie – Res. Los

Donderdag     22/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         24/03

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           25/03

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Avondmaal – Creche Betel

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.