Boletim de 25 de Fevereiro de 2018
Meeleven_2018_02_25 nº 1605

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1605

25 / 02 / 2018  

Nederlands

 

God is Goed

“Mijn hart trilt van blijde woorden” (Psalm 45:1ª)

Toen de Heer alle dingen schiep, vermeldt het Woord dat Hijzelf de kwaliteit van Zijn werken heeft bevestigd: “En God zag dat het goed was” (Gn 1:10). Ongeacht hoeveel we door de hele wereld zullen reizen, naar de top van de bergen, naar de bodem van de valleien, of naar de diepten van de zeeën, dan hebben we heel weinig gezien van alles dat werd geschapen. Er zijn zoveel werelden, waarvan de kwantiteit en verscheidenheid van vormen en uitdrukkingen de beste wetenschap zelfs niet kan bevatten.

Maar de Heer schiep niet alleen goede dingen; Hij is ook goed, heel goed, hij is heel erg goed. De componist van Psalm 33 erkent de voortreffelijkheid van de Schepping en de Schepper door te verkondigen: “de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN” (vs 5b).

We zijn niet altijd goed, ook niet voor iedereen, noch op alle gebieden. Maar de Heer is altijd goed, in alles en voor iedereen. Hij schept goede dingen en geeft ons het voorrecht om ervan te genieten!

Wanneer ik stop en denk aan alles wat Hij al heeft gedaan, is het om stil van te worden! Dit heeft de schrijver van Psalm 45 ervaren toen hij nadacht over de goedheid van de Heer: “van blijde woorden...”, geen lege woorden maar uitingen van oprechte bewondering en dankbaarheid: “trilt mijn hart”.

Een andere aanbidder heeft deze verzen gecomponeerd:

“Wanneer ik door het bos loop, of de vogels hoor fluiten... Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt Gij!

Welnu, jij en ik zijn misschien geen componisten, maar we zijn geschapen om onze God te aanbidden.

Wanneer ik me verwonder over het gezichtje van het pasgeboren kind of de blijde uitdrukking van het kleine meisje dat haar eerste stappen, haar eerste woorden oefent. “Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt Gij!” Wanneer ik getuige ben van een bejaarde persoon die niet meer goed kan lopen, of praten, maar die niet ophoudt van God te houden, Hem dankbaar te zijn en van anderen te houden. “Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt Gij!

Elke nieuwe dag is de hernieuwde gelegenheid om de goedheid van de Heer te ervaren en Hem te verheerlijken! Want niets is automatisch, onpersoonlijk; als een liefhebbende Vader strekt hij zijn handen uit om ons te zegenen, een ieder van ons! Zo is het! Want “de barmhartigheden des Heren zijn elke morgen nieuw”. Voor aandacht, voor zorg, voor liefde. Waarom? Omdat God goed is, Hij is heel goed!                        Pr. William

 

Met het oog op de kerk

En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden...  Mc 8.31

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

De voorganger in de morgendienst is pr. Libório en de tekst voor de preek is Marcus 8.27-38, met het thema: “De kattesprong”. De avonddiernst is in het Portugees en voorganger is pr. Willian Nasar da Cruz. Op dezelfde tijd gaat pr. Libório voor in de dienst in San Martin.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling.

- Pr. Raul Sietsma, herstellend van een crisis van Burnout.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De voorbereidingen voor de ALV van de AASEC.

- Ons land.

 

Vaste bijdragen voor de kerk

Op de ALV van de kerk, gehouden op 19 februari, is een verhoging van 6% voorgesteld en goedgekeurd over de vaste bijdragen van de leden voor de kerk in 2018. We vragen om daar met liefde over na te denken en de bijdragen te verhogen, of te beginnen met maandelijks bij te dragen.

We rekenen op aller hulp om aan onze financiële afspraken te kunnen voldoen.   De kerkenraad

 

Aan de leden die bijdragen via débito automático op de Banco do Brasil

In maart willen we de verhoging van 6% rekenen over de contributies van hen die via débito automático op de Banco do Brasil betalen. Wie het hier niet mee eens is, vragen we om het door te geven aan Roselin tot 3 maart.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 02/03, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in maart. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Karin Los of Paulo Los.

 

Catechisatielessen

De bijeenkomsten voor Geloofsbelijdenis beginnen op 03 maart, om 20u. We vragen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn om contact op te nemen met de dominees of de wijkouderling.

 

Oproep – Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 12/03/2018 om 19u, in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2017;

3. Verslag Bestuur;

4. Financieel Verslag;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verslag activiteiten 2017 en begroting 2018;

7. Verkiezing leden voor het Bestuur en de Fiscale Commissie;

8. Verkiezing leden voor de Commissies Creche Betel en Esco-Lar;

9. Rondvraag;

10. Lezing en goedkeuring van de notulen;

11. Sluiting.

Carambeí, 15 febuari 2018.

Cornelis Willem Kuipers – Voorzitter van de AASEC

 

OPROEP

De  ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2018 om 20:00u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2017;

3. Verslag Voorzitter;

4. Financieel Verslag 2017;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Begroting 2018;

7. Verkiezing Bestuur

8. Verkiezing Fiscale Commissie;

9. Voorstel verandering aannemen van leden

10 Rondvraag;

11. Sluiting.

ADRIANUS BOER - VOORZITTER

 

Verjaardagen in maart

03-03-1944     Marion van Santen

08-03-1947        Klaas Buist                         

08-03-1949     Gerrie Slob    

12-03-1950     Marjon Voorsluys                 

13-03-1926     Jaap Vriesman

13-03-1938     Joost Boot

20-03-1949     Arina de Geus

30-03-1931     Hilly Straatsma

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

25/02 M Murilo Stanke       

25/02 A Paula Zijlstra

04/03 M Maike Dijkstra

04/03 A Nelly Jacobi

11/03 M Elizabeth Ramos

11/03 A Marianne Dijkstra

18/03 M Ellen Dijkinga

18/03 A Antje Jacobi

25/03 M Henrique Harms

25/03 A Roselin de Best

30/03 M Joemar Schelesky

 

Oppas

25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

04/03 Ana, Diona, Alessandra, Caroline K.

11/03 Caroline V., Stefanie, Camila, Janine

18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine

25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny

30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole

 

Bloemen in de kerk

25/02   Rosa de Rooy

04/03   Eliane Kuipers

11/03   Danuzia de Rooy

18/03   Dorothea Borsato

25/03   Jaqueline Rabbers

30/03   Tineke Voorsluys

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra  

2de (Bijbelstudie) – Edimeia Buist

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           25/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          27/02

13.30 u            Catechisaties

Woensdag       28/02

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     01/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            02/03

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         03/03

19 u                 Catecisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           04/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Ronaldo Hasse

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.