Boletim de 18 de Fevereiro de 2018
Meeleven_2018_02_18 nº 1604

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1604

18 / 02 / 2018  

Nederlands

 

De scholen zijn weer begonnen!

Na een periode van vakantie zijn de scholen weer begonnen, of de lessen zullen heel spoedig beginnen. Dat betekent dat ook de Zondagschool weer gehouden wordt.

Bijna twee weken geleden hebben we een startvergadering gehouden, om alles goed voor te bereiden.

We hebben toen ook geluisterd naar Psalm 78.

In die Psalm staat de opdracht omschreven om onze kinderen te onderwijzen in de Bijbelse geschiedenis. Vanaf vers 5b klinkt het zo: “Hij gaf onze voorouders bevel het aan de kinderen door te geven. 6 Zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren, moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hún kinderen doorvertellen. 7 Zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven”.

Aan die opdracht willen we in de Zondagschool beantwoorden. De grote dingen die God heeft gedaan, en in de Bijbel beschreven worden, willen we doorgeven aan alle kinderen in ons midden. In de kerk doen we dit, en we doen het thuis, en we doen het ook, als christelijke gemeenschap, door middel van de Evangelische School. Ook daar worden Gods daden doorverteld.

Wat is dat belangrijk en goed om te doen: doorvertellen en uitleggen, dat de wereld niet door toeval bestaat, maar door God is geschapen. En dan uitleggen, dat God de geschiedenis leidt. De eeuwen door. Tot de grote dag van de wederkomst van Christus!                             Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de genade en de vrede van Christus toe.

Voorganger in de morgendienst vandaag (18/02), is pr. William. De avonddienst is Nederlandstalig, en dan is de voorganger: Jacques de Best.

We wensen allen een goede, mooie zondag toe.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.

- De kinderen en jongeren die (weer) beginnen met hun lessen op school.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De Gemeentevergadering van de kerk, morgen.

- Ons land en de verkiezingen van dit jaar.

 

Oproep

De kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende  leden op voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag, 19 februari 2018, om 19.30u in ELIM.

 

Catechisatielessen

We delen mee dat de Catechisatielessen voor de leerlingen van de 7de t/m de 9de klas beginnen op 20 februari om 13.30u. En de leerlingen van 15+ en 17+ beginnen hun activiteiten op zaterdag, 24 februari, om 19u.

De bijeenkomsten voor Geloofsbelijdenis beginnen op 03 maart, om 20u. We vragen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn om contact op te nemen met de dominees of de wijkouderling.

 

Uitnodiging DECS

We nodigen de leidsters van de Zondagsschool en andere geïnteresseerden uit voor een samenkomst met mevr. Zuleide Boessenkool .

Thema: “Ervaringen delen met verhalen en liedjes”

Wanneer: zaterdag 24/02/2018

8.30u – 9u – ontvangst/koffie

9u – 11.30u – lezing/dynamica

Waar: Clube Antenne

Castrolanda – Av. das Palmeiras s/nº

DECS - IERB

 

Jong van Hart

Alvast een berichtje over de volgende bijeenkomst. Die zal niet op 22 februari plaats vinden maar op 1  maart. En ook op 29 maart.

 

Oproep – Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 12/03/2018 om 19u, in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2017;

3. Verslag Bestuur;

4. Financieel Verslag;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verslag activiteiten 2017 en begroting 2018;

7. Verkiezing van leden voor het Bestuur en de Fiscale Commissie;

8. Verkiezing van leden voor de Commissies Creche Betel en Esco-Lar;

9. Rondvraag;

10. Lezing en goedkeuring van de notulen;

11. Sluiting.

Carambeí, 15 febuari 2018.

Cornelis Willem Kuipers – Voorzitter van de AASEC

 

Bijbellezingen

18/02 M Minnie Boer    

18/02 N Netty van Westering

25/02 M Murilo Stanke       

25/02 N Paula Zijlstra

 

Oppas

18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy

25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

 

Bloemen in de kerk

18/02   Triensje de Geus 

25/02 Rosa de Rooy

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Edimeia Buist 

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) – Leo Aardoom

4de (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys

5de (Ontvangst) –  Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Open van mandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           18/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst – Jacques de Best

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Diaconie

Maandag        19/02

19.30 u            Gemeentevergadering

Dinsdag          20/02

13.30 u            Catechisatie 7de, 8ste en 9de klas

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       21/02

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     22/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         24/02

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

Zondag           25/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.