Boletim de 04 de Fevereiro de 2018
Meeleven_2018_02_04 nº 1602

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1602

04 / 02 / 2018  

Nederlands

 

Een onvergelijkbare viering

De woorden die Jezus tijdens dat laatste avondmaal met zijn discipelen uitsprak onthullen de majestueuze betekenis van het avondmaal dat we vandaag vieren.

Ten eerste beveelt Jezus: "Doet dit tot Mijn gedachtenis." En zo is het, avondmaal met brood en wijn.

Het brood betekent Zijn lichaam, als van het Lam zonder smet, gegeven op het offeraltaar voor onze zonden. En wijn, vrucht van de wijnstok, Zijn bloed, zuiver als geen ander kan zijn, vergoten eens en voor al, omwille van ons.

Zo heeft het avondmaal een betekenis die het verleden omvat - het offer van Jezus is een historische gebeurtenis, voldoende, en hoeft daarom niet te worden vernieuwd.

Het "Lam van God die de zonden der wereld wegneemt" is de volmaakte vervulling van alle paasoffers die tijdens generaties van Israëlieten werden gevierd. Nu, in Christus, is dat offer volbracht!

Ten tweede zegt Jezus tegen zijn discipelen: "Eet ... van Mij", "drink ... van Mij". Het is het geschenk van Zijn aanwezigheid, Zijn aanwezige aanwezigheid. Redundantie? Nee, het is de vreugde van de realiteit van de aanwezigheid van de Goede Herder bij Zijn kudde. De schapen van Christus worden door Hem gevoed, zij worden door Hem genezen, zij worden door Hem geleid! Het was zo bij het laatste avondmaal vóór Golgotha; het is zo vandaag, door Zijn Woord, zijn Geest aan ons gegeven!

Ten derde zegt Jezus: "Ik zeg u, Ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op dien dag, dat Ik haar nieuw zal drinken, in het Koninkrijk Gods." (Markus 14:25) Er is een geweldige gebeurtenis die op ons wacht, groots, prachtig! Terwijl we het Avondmaal vieren, herinneren we ons met dankbaarheid het offer van Jezus, versterken we ons vol vreugde in Zijn geestelijke aanwezigheid die ons vernieuwt, en met hoop verwachten we "Tot op die dag ...”. De verwachting van goede dingen moedigt ons aan, maar "die dag", oh! Het zal geweldig zijn! Denk er eens over na, verheug je in deze hoop!

Ja, het avondmaal symboliseert Gods gemeenschap met de mens, verzoend door Christus. Overweeg daarom de waarde van dit avondmaal: voor ons, voor niets; voor Hem, Zijn leven! Het wordt aan ons overgelaten om onszelf te onderzoeken en alle bitterheid, wrok en belediging aan de voet van het kruis te laten. Van daaruit zullen we niet leeg terugkeren, maar vol van de vergeving en vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat. Aan de Here Jezus, alle macht, alle eer en alle glorie! Aan Hem, de Alfa en de Omega, “Hij die was, die is en die komen zal".    Pr. William

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de genade en de vrede van Christus toe.

Voorganger in de morgendienst vandaag (04/02), waarin we het heilig Avondmaal hopen te vieren, is pr. Libório. We zijn blij en dankbaar dat zij - hij samen met zijn gezin - gezond en veilig weer in ons midden zijn, na genoten ontspanning. Ook is er deze morgen Nederlandse dienst, ook met Avondmaalsviering, in Lar Aurora. De avonddienst is in het Nederlands, en voorganger is dan pr. Raul. Er is dan tegelijk Bijbelstudie in het Portugees, geleid door pr. Libório.

We wensen allen een goede, mooie zondag toe. Dat de viering van de Maaltijd ons geloof versterkt.

De volgende activiteiten verdienen onze aandacht:

Encontrão van de jongeren, op 10 en 11 februari, zie daarover iets verderop in Meeleven;

Openingsdienst van het nieuwe jaar, aan de Evangelische School in Carambeí, morgen 5 februari, om 07.15 uur; Kerkenraadsvergadering, morgen, 5 februari, om 19.30 uur.

In onze gebeden bidden we voor:

- Regina de Jong, die een hernia in de halswervels heeft, wat pijn veroorzaakt in armen en schouder. Maandagmiddag zal ze geopereerd worden, en dat gebeurt vanaf de voorkant van de hals. We bidden God om zegen over deze operatie!

- Alida Verschoor Los (rua Goiânia), die lelijk is gevallen en rust moet houden. Ook dankbaar, dat ze niets gebroken heeft;

- Pleun Voorsluys, die op 17/01 is geopereerd aan de rug, en nu thuis is, en rust moet houden. Dat God hem een goed herstel geeft;

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Victória Goolkate, onder behandeling;

- Nilson da Silva, broer van Ana Zijlstra, ernstig ziek;

- Nádia (Síria), met wie we als gemeente contact hadden, die op 15 februari het land gaat verlaten, terwijl ze ernstig ziek is;

- alle activiteiten in en rond de kerk, die na de zomervakantie weer beginnen. Dat God ons zijn zegen schenkt, is onze bede tot Hem; dat Hij de zieken genezing geeft, en hen die lijden sterkte  en kracht. In de naam van Christus, onze Redder.

 

Zondagsschool

Met blijdschap beginnen we weer met de Zondagsschool op zondag 04/02. We rekenen op de deelname van de kinderen bij de lessen, en daartoe vragen we de ouders om hen te bemoedigen en trouw naar de kerk te brengen. Leerlingen vanaf de 3de klas moeten een Bijbel meebrengen.

“Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn”. (Is. 54,13)

 

Oproep

De kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende  leden op voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag, 19 februari 2018, om 19.30u in ELIM, om de volgende agenda te bespreken:

 1. Opening
 2. Notulen van de ALV van 13 februari 2017
 3. Verslag van de Kerkenraad over 2017
 4. Financiële verslagen over 2017

a. Kerk

b. Diaconie

 1. Verslag Fiscale Commissie en goedkeuring van de financiële verslagen
 2. Stemmen van een lid voor de Fiscale Commissie
 3. Begroting 2018
 4. Pauze
 5. Verslag Project San Martin
 6. Verslag Project Ponta Grossa.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Opm.: Een brief van de Kerkenraad aan de leden en het financiële verslag liggen op de tafel achter in de kerk en op het kantoor van de kerk. Wie wil kan ze daar pakken of vragen per e-mail aan iercolonia@gmail.com

 

Catechisatielessen

We delen mee dat de Catechisatielessen voor de leerlingen van de 7de t/m de 9de klas beginnen op 20 februari om 13.30u. En de leerlingen van 15+ en 17+ beginnen hun activiteiten op zaterdag, 24 februari, om 19u.

De bijeenkomsten voor Geloofsbelijdenis beginnen op 03 maart, om 20u. We vragen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn om contact op te nemen met de dominees of de wijkouderling.

 

Jongeren opgelet!

De synodecommissie voor de jongeren organiseert dit jaar iets nieuws. In plaats van het traditionele kamp tijdens karnaval, zullen we een “Jongerenontmoeting” houden, in Arapoti op 10 en 11 februari. Dat zal zijn in de “Clube Holandês” en naast tijd voor woord en lofprijzing zullen er veel activiteiten zijn voor de jongeren van alles IER’s. Het wordt een ervaring, die je niet mag missen. Kosten: R$80,00 pp (met korting bij meer dan één inschrijving per gezin)

-Meer informatie: www.facebook.com/ierb.org

-Inschrijven: bij jongerenouderling - Geraldo Slob

 

Informatie Parque Histórico

Het historische park zal dit jaar een gezamenlijk kookboek publiceren met bijdragen van de gemeenschap. Degenen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project met familierecepten van de immigrantencultuur (Nederlands, Duits, Indonesisch, Italiaans, Portugees, Pools, e.a.) kunnen het gerechtrecept en de geschiedenis of bijzonderheden van dezelfde, indien aanwezig, sturen met volledige naam voor analyse en selectie tot 28 februari 2018 naar de e-mail: museu@aphc.com.br We selecteren 30 recepten.

 

Bijbellezingen

04/02 M Henrique Harms      

04/02 N Roselin de Best

11/02 M Joemar Schelesky   

11/02 N Bauke Dijkstra

18/02 M Minnie Boer    

18/02 N Netty van Westering

25/02 M Murilo Stanke       

25/02 N Paula Zijlstra

 

Oppas

04/02 Beatriz, Franscielly, Nadja, Sabrine

11/02 Carina, Valdirene, Miriam, Rafaela

18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy

25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

 

Bloemen in de kerk

04/02   Gisleine Los          

11/02 Renata Harms

18/02   Triensje de Geus  

25/02 Rosa de Rooy

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom 

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) – Geraldo Slob

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Open van mandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           04/02

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

Maandag        05/02

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Donderdag     08/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           11/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst - Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.