Boletim de 26 de Fevereiro de 2017
Meeleven_2017_02_26 nº 1555

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1555

26 / 02 / 2017  

Nederlands

 

AFWIJKING

Een afwijking is een omweg van de normale positie of richting of van het hoofdpad maken. Je kunt ook zeggen dat het afstand nemen van gedrags- of basisregels is. In het leven zijn mensen meestal degenen die afwijken van de door God vastgestelde regels en zelfs van de standpunten en principes, morele en ethische kwesties die zij zelf vastgesteld hebben.

God is het die het leven geeft (uiteindelijk doel waar we allemaal naar streven) en Hij is het die de weg vaststelt (het middel waardoor men tot het leven komt). Degenen die het leven, dat het doel is van allen, willen bereiken, moeten de door God aangegeven weg volgen. Gods weg is veilig want hij garandeert ons dat we het leven bereiken. God geeft het leven en wijst de weg. Op de christelijke reis zijn de middelen en het einde belangrijk. In Deuteronomium 5:32-33 zei Mozes tegen de kinderen Israëls. “Onderhoudt ze naarstig, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft; wijkt niet af, naar recht noch naar links. Heel den weg, dien de HERE, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wel ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen”.

Hoe gebeurt de afwijking? Hoe wijkt iemand af van wat goed is, naar wat verkeerd is?

1.De gevestigde weg verlatend en de voorkeur gevend aan eigen wegen, zeggend dat men er ook zal komen, net als de anderen, alleen met behulp van zijn eigen wegen (= middelen).

Is het zo? Dat we tot het leven dat God geeft kunnen komen door middel van onze eigen wegen?

2. “Kleine hoeveelheden gif innemend”.

Paulus zegt het volgende: “Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Epheze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, noch zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken”. (I Tim 1:3-7)

Geen rekening houdend met het eigen geweten, zeggen ze dat het kleine dingen zijn (kleine zonden) en dat iedereen ze doet, uiteindelijk, wie zondigt er niet?

Alsof God daarom geen rekening zou houden met zulke zonden. (Galaten 6: 7,8)

“... Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat”.  Van wat soort dingen zegt Paulus dat ze afgeweken zijn? In Tim. 1:3-7(v.6)

- van liefde uit een rein hart, - van een goed geweten en - van een ongeveinsd geloof.            FAXM

 

Met het oog op de kerk

We groeten de lezers van dit kerkblad en allen die deelnemen of ons bezoeken in onze diensten. We wensen allen een door God gezegende zondag toe. In de morgendienst gaat pr. Libório voor. De tekst voor de preek is Hand. 4, 5-17. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst in Elim, waarin pr. Roberto voorgaat. De tekst voor de preek staat in Lucas 18.35-43.

In de avonddienst gaat pr. Marco Aurélio, van de IER Ponta Grossa, voor. We groeten hem en wensen hem Gods zegen toe in zijn werk voor de kerk en zijn gezin. Op dezelfde tijd gaat pr. Roberto voor in een Nederlandse dienst in Castrolanda.

In onze gebeden denken we aan zr. Wiep Kooy, opgenomen voor een behandeling en aan de jeugd op de synodale bijeenkomst.

 

Geboorte

Op 11 februari is MATEUS ARI BOER geboren, zoon van Marcel en Renata Boer. Mateus is geboren met 51 cm en 3.560g. Samen met de ouders danken we God voor dit cadeau. We wensen dit gezin Gods rijke zegen toe.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat FILIPE VERSCHOOR en CAROLINE DA COSTA de bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 4 maart 2017, bij de Adega Porto Brasos. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk samen.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 03/03, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in maart. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roberto, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Leo Aardoom of Leendert Boer.

 

Collecte Project Ponta Grossa

Zij die hun bijdrage voor het Project Ponta Grossa nog willen geven, kunnen deze storten op een van de rekeningen van de kerk of aan de secretaresse geven. De rekeningen zijn: Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X; Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4; Frísia – c/c 25025. Graag doorgeven aan de secretaresse.

 

Koor Excelsior

We beginnen weer, woensdag, 1 maart, om 20u in de kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Lezing voor OUDERS

Het lokale Departement van Christelijk Onderwijs nodigt alle ouders uit voor een lezing op 3 maart om 19h30 in de kerk. Het thema van de lezing is: “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! En jij?” De spreker is pr. Elton Luidhardt van de IER Arapoti. Na de lezing is er een gezellig samenzijn in Elim. Ons gebed is dat deze bijeenkomst ons helpt om de belofte bij het dopen, onze kinderen te onderwijzen en te doen onderwijzen opdat zij bij het groeien hun doop begrijpen, waar te maken. En we hopen ook dat het een goede gelegenheid zal zijn om de belofte om een voorbeeld te zijn door te wandelen op de wegen van de Heer, te vernieuwen.

 

Aan de leden die bijdragen via débito automático op de Banco do Brasil

In de maand maart willen we de verhoging van 8% rekenen over de contributies van hen die via débito automático op de Banco do Brasil betalen. Wie het hier niet mee eens is, vragen we om het door te geven aan Roselin tot 3 maart.

 

Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze nodigen we de leden van de IER’s (Nova Holanda en Colônia) uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13/03/2017 om 19:00u in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1- Opening

2- Lezing van de notulen van 2016

3- Verslag bestuur

4- Financieel verslag

5- Verslag Fiscale Commissie

6- Verslag activiteiten 2016 en begroting 2017

7- Verkiezing Bestuur en Fiscale Commissie

8 – Verkiezing voor de Commissies Creche Betel en Esco-lar

9 - Rondvraag

10– Lezing en goedkeuring notulen

11- Sluiting

Richard Franke Dijkstra - voorzitter

 

De ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 13 maart 2017 om 20 u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:

1 – Opening

2 – Notulen van de ALV van 2016

3 – Verslag van de voorzitter

4 – Financieel verslag 2016

5 – Verslag Fiscale Commissie

6 – Begroting 2017

7 – Verkiezing Fiscale Commissie

8 – Voorstel verandering toelating van leden 

9 - Rondvraag

10 – Sluiting                           

Adrianus Boer - Voorzitter

 

We nodigen allen uit voor de 1ª Costela de Chão, op 12 maart, zondag, bij de SERP, waarvan Creche Betel en Esco-Lar ook begunstigd zullen zijn. Kaartjes te koop bij de Commissies van de AASEC en bij Creche Betel.

 

Verjaardagen in Maart

03-03-1944     Marion van Santen

08-03-1947       Klaas Buist                          

08-03-1949     Gerrie Slob    

12-03-1950     Marjon Voorsluys                 

13-03-1926     Jaap Vriesman

13-03-1938     Joost Boot

20-03-1949     Arina de Geus

30-03-1931     Hilly Straatsma

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

26/02 M Henrique Harms     

26/02 A Elizabeth Ramos

05/03 M Minnie Boer             

05/03 A Tobias Katsman

12/03 M Marianne Dijkstra  

12/03 A Joemar Schelesky

19/03 M Ellen Dijkinga       

19/03 A Netty van Westering

26/03 M Bauke Dijkstra

 

Oppas

26/02 Valdirene, Aninha, Julia, Tafny

05/03 Beatriz, Caroline V., Camila, Carina

12/03 Diona, Dorothea, Marianne, Alessandra

19/03 Franscielly, Jaqueline, Miriam, Elisa

26/03 Laura, Minie, Nadja, Renata S.

 

Bloemen in de kerk

26/02  Patricia Heerenveen   

05/03  Els Bosmuller

12/03   Adelaide Voorsluys  

19/03   Hilly Greidanus

26/03   Wijk 1

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Margaret Dijkinga 

3de (San Martin) - Ediméia Buist  

4de (Ponta Grossa) - Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) – Wilfred de Boer   

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.30u. Vrijdag, 03/03, open van 8 tot 11u. Dinsdag, 28/02, gesloten.

 

Agenda

Zondag           26/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Elim – pr. Roberto

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio 

10 u                 Bijbelstudie San Martin - Ev. Fernando

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Marco Aurélio Pereira

19.30 u            Dienst in San Martin – Ev. Fernando

                        Collecte: Kerk

Woensdag       01/03

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     02/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            03/03

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         04/03

19 u                 Catechisaties

20u                  Belijdeniscatechisatie

Zondag           05/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissman

10 u                            Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Roberto 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Lucas Guilherme Los

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - tel

Zelador - tel - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.